В  ОУ ”Мати Болгария”, съгласно последните изменения на Наредбата за приобщаващо образование  с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност,  се реализира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от I до VII клас. Чрез тях се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

Чрез анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика,  миналия опит на ученика в занимания по интереси и съответствието между потребностите и желанията на ученика, се проучи желанието на учениците и техните нагласи спрямо тематични направления.

Обобщаването на резултатите показа, че учениците имат желание да участват в извънкласни форми. Идентифицираните интереси на учениците са в следните тематични направления: „Дигитална креативност“, „Математика“, „Природни науки”, „Технологии“ и „Изкуства и култура“ „Спорт“.

На педагогически съвет, в съответствие с желанията на учениците и приоритетите в обучението, които педагогическия колектив счита за важни, бяха предложени следните групи за занимания по интереси през учебната 2022/2023 година:

Организационно педагогическа форма и наименование на дейността Тематична област/ подобласт Брой групи/Брой ученици по класове Ръководител Дeн от седм./
Час/ Място на провеждане
1. „Приключения в света на ангийския език“ Технологии/ Езиков свят 1 група от I а клас/ 22 участници Беатрис Кацароваова,  учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас)
2. «Мажоретен състав» Изкуства и култура/ Сценични и танцови изкуства 1 група от II а клас/ 12 участници Теменужка Иванова – старши учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас);
3. Клуб „Изследователи“ Изкуства и култура/ Сценични и танцови изкуства 1 група от II б клас/ 23 участници Мария Белчева – старши учител, начален етап на основното образование (I – IV клас)
4. «Информационни технологии и блоково програмиране» Дигитална креативност/ Програмиране и роботика 1 група от III б клас/ 14 участници Събина Иванова – старши учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас)
5. «Занимателна математика» Математика/ Математическо моделиране 1 група от IV а клас/ 13 участници Ирина Андреева, старши учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас)
6. Клуб «Искам да науча повече» Технологии/ Природо-математическо знание 1 група от IV б клас/ 13 участници Нанка Костадинова, старши учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас)
7. Клуб „Знам и мога“  Технологии/ Природо-математическо знание 1 група от IV в клас/ 13 участници Тодорка Йорданова – Гюлева старши учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас)
8 .„Проложно колоездене“ Спорт/ Колективни спортове 1 група от IV – VII  клас/ 13 участници Eмилия Величкова, старши учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас)
9. Група за народни танци «Хоп-троп» Изкуства и култура/ Сценични и танцови изкуства 1 група от IV – VII клас/ 12 участници Ангелина Христова – учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас)
10. «Лексикон» Технологии/ Езиков свят 1 група от VII клас/12 участници Катя Стоянова – старщи учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
11. «Готварска работилница» Технологии/ Техника и технологии 1 група от  VIIа клас/12 участници Димитринка Димитрова  – старши учител, общообразователен учебенпредмет в прогимназиален етап;