Съобщение 

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП). Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да се подаде и по електронен път на https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Подателят трябва да притежава ПИК на НОИ, на НАП, стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

Удостоверение, че детето е записано за първи път в първи клас може да получите от канцеларията на училището.