Форми на обучение за учебната 2023/2024 година, утвърдени със Заповед на директора №РД-10-1107 / 14.09.2023 г.

  1. Дневна форма на обучение за учениците от І до VІІ клас.
  2. Индивидуалната форма на обучение.

Индивидуалната форма се организира за:

– ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма за повече от 30 последователни учебни дни;

– ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;

– ученици с изявени дарби;

– ученици със специални образователни потребности при условията на чл.107, ал. 4 от ЗПУО.

За преминаване от дневна в индивидуална форма на обучение и обратно родителите/настойниците подават заявление до директора.