Форми на обучение за учебната 2021/2022 година, утвърдени със Заповед на директора №:РД-10-1142 / 14.09.2021 г.

1. Дневна форма на обучение за учениците от І до VІІ клас.

2. Индивидуална форма на обучение за учениците, обучаващи се в ОУ „Мати Болгария“, когато по здравословни причини през учебната година не могат да се обучават в дневна форма за повече от 30 последователни учебни дни. Осъществява се в електронна среда.

За преминаване от дневна в индивидуална форма на обучение и обратно родителите/настойниците подават заявление до директора на училището до 10 дни след възникналото събитие.