ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН  2023 – 2024 учебна година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.

23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.

03.02.2024 г.  – 05.02.2024 г. вкл.

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.   

Есенна ваканция

Коледна ваканция

Междусрочна ваканция

Пролетна ваканция

Неучебни присъствени дни

27. 10. 2023 г.

02. 05. 2024 г.

 

Патронен празник на ОУ „Мати Болгария“

Спортен празник

Неучебни неприсъствени дни

17.05.2024 г. 

20.05.2024 г.     

19.06.2024 г. 

21.06.2024 г.   

ДЗИ по БЕЛ

втори ДЗИ

изпит по БЕЛ от НВО в края на VII и X клас 

изпит по математика от НВО в края на VII  клас

Начало на втори учебен срок:

06.02.2024 г.

Край на втория учебен срок:

29.05.2024 г. 

14.06.2024 г. 

28.06.2024 г.   

І – ІII клас

IV – VІ клас

VІІ клас

– Учениците от I – IV клас се обучават при целодневна организация на учебния ден и едносменен режим на обучение с начален час  8,00 часа, край на учебния ден съгласно седмичното разписание и с подължителност на учебните часове:

– І – II клас – 35 мин.,

– III-IV клас – 40 мин.

– Учениците от V-VII клас се обучават при полудневна организация на учебния ден и едносменен режим на обучение с начален час 8,00 часа, край на учебния ден съгласно седмичното разписание и с продължителност на учебните часове – 40 минути.

– Продължителността на учебния час се отнася и за часа на класа и часа за организиране и провеждане на спортни дейности.

– Почивките между учебните часове са с продължителност 10 минути. За учениците от I и  II клас е осигурена една почивка от 30 мин.,  за учениците от III и ІV клас една почивка с продължителност 25 мин, а за учениците от V- VII една почивка с продължителност 25 мин.

Заповед на Директора на ОУ „Мати Болгария“ за организацията на учебия ден през учебната 2023 – 2024 година

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, ТЯХНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПОЧИВКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ

I клас

    1.    8,00 – 8,35 часа

Голямо междучасие

   2.     9,05 – 9,40 часа

   3.    9,50 – 10,25 часа

  4.     10,40 – 11,15 часа

  5.     11,25 – 12,00 часа

  6.     12,05 – 12,40 часа

II клас

1.    8,00 – 8,35 часа

2.    8,45 – 9,20 часа

Голямо междучасие

3.    9,50 – 10,25 часа

4.   10,35 – 11,10 часа

5.   11,20 – 11,55 часа

6.   12,05 – 12,40 часа

III клас

1.     8,00 – 8, 40 часа

2.    8,50 – 9,30 часа

Голямо междучасие

3.    9,55 – 10,35 часа

4.   10,45 – 11,25 часа

5.   11,35 – 12,15 часа

6.   12,25 – 13,05 часа

IV клас

1.     8,00 – 8, 40 часа

2.    8,55 – 9,35 часа

3.    9,45 – 10,25 часа

Голямо междучасие

4.   10,50 – 11,30 часа

5.   11,40 – 12,20 часа

6.   12,30 – 13,10 часа

V – VII клас

1.     8.00 – 8.40 часа

2.    8.50 – 9.30 часа

3.    9.40 – 10.20 часа

Голямо междучасие

4.   10.45 – 11.25 часа

5.   11.35 – 12.15 часа

6.   12.25 – 13.05 часа

7.    13.15 – 13. 55

Заповед на Директора на ОУ „Мати Болгария“ за разписанието на учебните часове за учебната 2023 – 2024 година