Г Р А Ф И К

за родителските срещи

през първи срок на учебната 2021/2022г.

Начален етап

класен ръководителНанка Костадинова

клас дата час кабинет организатор
IA клас
IБ клас
IВ клас
IIA клас

IIБ клас
IIВ клас

IIIA клас

IIIБ клас

IIIВ клас

IVA клас

IVБ клас

IVВ клас

IVГ клас

Прогимназиален етап

клас дата час кабинет организатор
VA клас
VБ клас
VВ клас
VIA клас
VIБ клас
VIВ клас
VIГ клас
VIIA клас
VIIБ клас
VIIВ клас