Проекти, по които ОУ „Мати Болгария“ работи през учебната 2021- 2022 година

В ОУ „Мати Болгария „ за поредна година работим по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА“

Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от прогимназиалния етап”.

П о традиция в нашето училище се провеждат открити уроци, методически сбирки и концерти за споделяне на добри практики и приемственост между отделните възрастови групи. Работим като използваме традиционни и иновативни практики . Използваме електронни платформи и електронни учебници по всички учебни предмети.

Съвместната работа на учителите в двете образователни степени спомага за доближаване на критериите от изходно ниво в четвърти клас и входно на пети клас.  Ето защо съвместните уроци по основните изучавани учебни предмети на преподаващите учители би помогнало за по-добри резултати. Това ни дава основание за съвместна проектна работа на класните ръководители на  четирите четвърти класа / общо 86 ученици/ в училището и преподавателите по Български език и литература, Математика, Човекът и природата, История и цивилизации и География и икономика в пети клас.

В проекта са включени 4 А /22 ученици/, 4 Б /20 ученици/, 4 В /22 ученици/, 4 Г /22 ученици/. Ще бъдат реализирани  14  на брой урока по БЕЛ, Математика, Човекът и обществото и Човекът и природата съвместно с преподавателите в гимназиален етап и 5 посещения на уроци в 5 клас, които ще бъдат обсъдени, анализирани и ще се обменят добри педагогически практики.

По проекта работят ученици от II до IV клас. Продължават съвместните дейности между училището и EVN