Проекти, по които ОУ „Мати Болгария“ работи през учебната 2023- 2024 година

Модул 1: „Без свободен час в училище“

Mодул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование’

По проекта работят ученици от II до IV клас. Продължават съвместните дейности между училището и EVN

Дейност 1: „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“

Дейност 2: „Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“

Дейност 4: „Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, съфинансиран от Програмата „Образование“ 2021 -2027 г., съфинансиран от Европейския съюз