История

          Историята на ОУ „Мати Болгария” започва от 15.06.1990 г., когато с Решение на ИК на ОбНС, гр. Казанлък е закрито ЕСПУ „Кирил и Методий” и са учредени две самостоятелни училища: гимназия „Кирил и Методий” и Основно училище.Още  със започването на учебната 1990 / 1991 г. в учителския и ученическите колективи, сред родителите и културната общественост започва необходимата проучвателна дейност за даване име на Основното училище.Събрани са и обобщени мнения, предложения, проведени са срещи на различни равнища, за да се избере най-подходящото и отговарящо на основната философия на учебното заведение име. Общото събрание на училищния колектив приема името „Мати Болгария” на 15.11.1990 г., а с Решение № 15 от 06.01.1991г. то е одобрено и от Временния (тогава) Изпълнителен комитет на ОБНС.

Тържественото кръщаване (именуване) на училището се провежда на 14.02.1991 г. с участието на писателя Петър Константинов, инициатор за създаването на Сдружението за възраждане на българските духовни ценности, носещо същото име – „Мати Болгария”, което е заглавие на едно от най-известните произведения на възрожденския будител и книжовник Неофит Бозвели. Официално, името на училището е обявено от Председателя на Временния ИК на ОбНС в гр. Казанлък, г-н Атанас Койчев.

Оттогава до днес и занапред училището ни носи родолюбивото име „Мати Болгария“, което ни изпълва с гордост и самочувствие, но и ни задължава да пазим жив духа български

От този момент започва и съществуването на Дарителски фонд към ОУ ”Мати Болгария”, чиято цел е симулиране на цялостния учебно-възпитателен процес, както и подпомагането на изявени ученици и установявани на контакти с българи, живеещи в чужбина, които имат принос за духовното развитие на града ни.

Очевидно е, че екипът на ОУ „Мати Болгария” има новаторски и творчески подход в работата си, защото от учебната 1994/1995 г. тук се създават условия за присъединявани към системата от училища с РЧЕУ (ранно чуждо-езиково обучение), а след 1998/1999 г. бързо става популярна програмата „Стъпка по стъпка”, заради интересните подходи за работа с учениците, но и с техните родители. Стремежът към оптимизиране на работата е подчертан (виден) и от бързото навлизане на ИКТ в обучението. За всички учители се създава възможност да получат начална компютърна грамотност, а в училище вече функционират два компютърни кабинета и мултимедии, които актуализират учебното съдържание по различни предмети.

Педагогическият съвет е най-отговорният училищен орган, който има правото да приема решения. Благодарение на мъдростта, интелигентността и позитивизма на неговите членове в училището се работи по всички най-актуални проблеми и задачи – от приемането на всички планове и програми, през обсъждане на поведението и състоянието на отделни ученици и цели паралелки до грижата за децата със СОП, но и за изявените ученици. В резултат от решения на ПС в училище развиват дейност Училищно настоятелство и Ученически съвет като органи на училищното самоуправление. В училищния живот навлязоха такива традиции като провеждането на кампании против СПИН, пролетни балове; конкурси за избор на „Мис и Мистър” ОУ „Мати Болгария”; Денят на Св.Валентин и влюбените; Денят на Европа, който е и Ден на ученическото самоуправление, както и други инициативи, които са в отговор на конкретни  потребности на времето.

Историята на ОУ „Мати Болгария” не може да не отрази многообразието от ученически изяви в олимпиади по различни учебни предмети, в конкурси и състезания на различни равнища, където постигнатите резултати повдигат самочувствието на учениците и авторитета на училището и прославят имената на учителите, ръководители на младите дарования. Във всички области на познанието възпитаниците на ОУ „Мати Болгария” са дали своя достоен принос.

Трибуна за творческите постижения и възможности на учениците са инициативите в чест на Патронния празник, когато концертите стават не просто училищно, а обществено събитие. Тогава в конциртните зали става ясно колко много са даровитите деца в училище и колко всеотдаен е трудът на учителите им, които ге откриват, подготвят и заедно с тях се радват на обичта та публиката.

Работата по различни проекти отваря друга страница от историята на училището. Разнообразни дейности се осъществяват по Националната програма „Модернизация на материалната база в училище”. Успешни са резултатите от приключилия проект „Дъга”, финансиран по НП на МОН „Училището – територия на учениците” – засилва се интересът към децата от други етноси, техният бит, култура, традиции и таланти. Проектът донася и възможност за обогатяване на училищната материална база.

Историята е последователност от факти и явление, но те са дело на личности. Училищната история не прави изключение и тя започва да се твори, когато Директор е г-жа Янка Найденова. След спечелване на конкурс за директори, отговорният директорски пост заема г-жа Пепа Дукова. Заедно със своите Помощник-директори тя ръководи най-голямото основно училище в гр. Казанлък в продължение на 27 години. Във времето длъжността помощник-директор са заемали г-н Иван Матанов, г-н Георги Даракчиев, г-н Нихтянов, г-н Любомир Казиев и г-н Малешков. С най-продължителен опит като помощник-директор е г-жа Светлана Маркова, която отговаря за Учебната работа в ОУ”Мати Болгария”.

През 2020г. отново със спечелен  конкурс директорския пост заема дългогодишният начален учител в ОУ „Мати Болгария“ г-жа Боряна Попова, която е Директор и към днешна дата.

Вече 30 години училището ни утвърждава името си на желано и предпочитано училище в община Казанлък с квалифицирани и всеотдайни учители, с амбициозни и успяващи ученици.

Гордост, щастие и отговорност е да бъдеш част от целеустремения екип на Основно училище „Мати Болгария“!

Мисия и визия

Основно училище „Мати Болгария“ гр. Казанлък е българско училище с европейски облик и вече 30 години пази българщината и възрожденския дух на народа ни в стремежа му към просвета. Едновременно с това се ползва от добрите европейски практики и тенденции в образованието и възпитанието.

Като своя мисия  ОУ „Мати Болгария“ определя:

 • Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение , способности за ефективна обществена реализация.
 • Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и тези на Европейския съюз, в духа на демократичните ценности.
 • Способност за адекватно професионално реализиране в динамично променящия се съвременен свят.
 • Изграждане на навици у учениците за учене през целия живот.
 • Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности.
 • Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.
 • Осигуряване на високо качество на обучение, насочено към провокиране на мисленето и самостоятелното формиране на практически умения.
 • Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

ОУ ‘“Мати Болгария“ се стреми към изграждане н а визия за:

 • Конкурентноспособно училище, което формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.
 • Училището се стреми чрез високо квалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда.
 • Екипи от специалисти осъществяват общата и допълнителна подкрепа на учениците и техните родители.
 • Зачитане на гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие.
 • Работата ни се базира на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на училищното образование, кат се съхранява културното многообразие и приобщаване чрез българския език в духа на хуманизъм и основните принципи на толерантността.
 • Стимулиране на желание за творческа изява и креативност у подрастващите.
 • Откриване и развиване на индивидуалните заложби и таланти.
 • За реализиране на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие, в ОУ „Мати Болгария“ работят психолог, педагогически съветник, логопед, ресурсен учител и други педагогически специалисти според потребностите на учениците.
 • Ръководени от Етичния кодекс на училищната  общност, ще осигурим благоприятна образователна среда.
 • Чрез целодневна организация на учебния процес, да постигнем намаляване броя на преждевременно отпадналите от образователната система ученици. Участие в разработването на международни проекти и Национални програми.
 • В следващия 4 годишен период ще продължим да изграждане навици у учениците за здравословен начин на живот, като запазим целодневната медицинска грижа, както и традициите по проекта „Училищен плод“.
 • Ще продължим да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие у учениците на ОУ „Мати Болгария“ .

Училищен вестник „Лексикон“

През 1992 година се възтановява традицията за издаване на независим училищен вестник в града – именно в ОУ „Мати Болгария“ започва списването и издаването на първия в града независим ученически вестник „Лексикон“ – харесван  от ученици, учители родители и общество. За времето на своето списване вестникът дава възможност на всички да изказват мнения по различни проблеми, да предлагат лично творчество или да популяризират информация, която удовлетворява младежките интереси. От месец февруари 2012 г. Редакционната колегия на вестника работи по проект УСПЕХ, съвместен проект с ЕС, ЕСФ и МОМН.

Редколегии през годините
Броеве 49 и 50 на вестник „Лексикон“

Химн на училището

Като институция с традиции, нашето училище има и свой химн. Текстът и музиката са  дело на дългогодишния преподавател по музика г- жа Радка Кънчева.

Химн на ОУ „Мати Болгария“

Училище наше любимо,

ти вдъхваш в сърцата любов,

към всичко добро и красиво

и ценно в живота суров.

В теб учим, рисуваме, пеем,

щастливи със спорта растем!

С приятели нежно копнеем,

мечтаем със дух възроден!

Ний пазим в сърцата си всичко,

което вълнува ни днес.

И спламък запален в очите,

чрез знания търсим прогрес!

Училище, училище,

във теб ний се учим със чест!

Учители, учители,

достойни будители сте днес!

Мажоретен състав

През 2001 година в училището се създава мажоретен състав, работещ тогава по проект Успех – съвместен проект с ЕС, ЕСФ и МОМН. Художествен ръководител е г-жа Теменужка Иванова, а малките мажоретки са едва 9 годишни. Днес мажоретният състав се е превърнал в наша емблема и  успешно представя училището и града ни в редица културни инициативи.