Правилници 

    Правилник за дейността на училището

    Училищен механизъм за противодействие на насилието и тормоза

   Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

  Етичен кодекс на училищната общност на ОУ „Мати Болгария“

Процедури

   Процедура за извиняване на отсъствията на учениците

   Процедура за предоставяне на обща и допълнителна  подкрепа

   Процедура за организиране на самооценяването и мерки за повишаване качеството на образованието

   Процедура за действия при инциденти с ученици, при които има пострадали

   Процедура за реагиране и проследяване на случаи с проява на тормоз

Планове и стратегии

    Годишен плaн на училището

    План за насърчаване и повишаване на грамотността

   Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

    Стратегия за превенция на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

    Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ

    Стратегия за развитието на педагогическите кадри