Правилници 

    Правилник за дейността на училището

    Правилник за вътрешния ред  на училището

    Училищен механизъм за противодействие на насилието и тормоза

   Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

  Етичен кодекс на училищната общност на ОУ „Мати Болгария“

Процедури

   Процедура за извиняване на отсъствията на учениците

   Процедура за предоставяне на обща и допълнителна  подкрепа

   Процедура за организиране на столово хранене

   Процедура за действия при инциденти с ученици, при които има пострадали

   Процедура за реагиране и проследяване на случаи с проява на тормоз    

   Декларация от Директора на ОУ „Мати Болгария“ гр. Казанлък

Планове и стратегии

    Годишен плaн за  дейността  на училището

    Училищна стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

    План за насърчаване и повишаване на грамотността

   Стратегия за развитие на педагогическите кадри

Мерки за повишаване качеството на образованието

   Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

   Училищна програма „Без свободен час в училище“

   Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

    Програма за превенция на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

   Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

    Стратегия за превенция на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

    Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ

    Стратегия за развитие на Основно училище „Мати Болгария“ за периода 2020-2024 г.