График за провеждане  на учебен час за спортни дейности, ІI срок на учебната 2023/2024 г.

   График за провеждане на консултации по класове и учебни предмети  за учениците от I-IV клас, II срок на учебната 2023/2024 година

   График за провеждане на консултации по класове и  предмети в прогимназиален етап за II учебен срок на учебната 2023/2024 година

   График за провеждане на консултации на преподавателите в часовете за самоподготовка с учениците от I-IV клас, включени в ЦОУД през II срок на учебната 2023/2024 година

   График за провеждане на контролни и класни работи в прогимназиален етап през II срок на учебната 2023/2024 година