Бланки

     Заявление за постъпване в клас

   Заявление за записване на ученик в целодневна организация на учебната дейност (ЦОУД)

     Заявление за отписване на ученик от целодневна организация на учебната дейност (ЦОУД)

     Заявление за отсъствие от целодневна организация на учебната дейност (ЦОУД)

     Удостоверение (служебна бележка)

     Заявления за освобождаване от учебни занятия от Директор

     Заявления за освобождаване от учебни занятия от Класен ръководител

    Заявление за издаване дубликат на документ

     Заявление за записване в 5 клас

    Заявление за признаване на завършен клас

    Заявление за валидиране на компетентности

Достъп до информация

   Достъп до информация/Административни услуги

   Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

   Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

    Валидиране на завършен клас в чужбина

   Издаване на дубликат на документ за завършен клас